Opšti kursevi

Kurs
engleskog jezika

Šta kurs sadrži?

  • Prilagođavanje sadržaja potrebama polaznika
  • Obezbeđen material za rad
  • Konsultacije sa profesorima
  • Dodatni material za vežbanje
  • Sertifikat na kraju kursa

O kursu:


Budite sigurni u svoje znanje dok koristite engleski jezik u svakodnevnim društvenim i poslovnim situacijama. Naš opšti kurs engleskog jezika, dostupan u verziji na mreži i uživo, pruža Vam intenzivan razvoj praktičnog engleskog jezika iz stvarnog sveta.

Kurs opšteg engleskog jezika će Vam pomoći da:

-Obogatite svoj rečnik

-Savladate gramatiku

-Poboljšajte čitanje i razumevanje

-Razvijete svoje veštine pisanja

-Razumete formalni i neformalni engleski jezik

- I kao najvažnije - PROGOVORITE engleski jezik

Kurs engleskog jezika podeljen je na sledeće nivoe:

A1

Po završetku ovog nivoa, polaznik može da razume i koristi poznate svakodnevne izraze ii osnovne fraze usmerene na zadovoljenje potreba konkretnog tipa. Učenik će moći da se predstavi drugima i da postavlja i odgovara na pitanja u vezi sa ličnim detaljima, poput mesta gde živi, ljudi koje poznaje i stvari koje poseduje.

A2

Nakon ovog nivoa, polaznici mogu da razumeju rečenice i često korišćene izraze koji se odnose na teme od neposrednog značaja (osnovne lične i porodične informacije, kupovina, lokalna geografija, zaposlenje, itd.). Biće u mogućnosti da komuniciraju o pojmovima/pojavama koje zahtevaju jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim stvarima. Polaznici mogu jednostavno da opišu aspekte svog porekla, neposrednog okruženja i pitanja u vezi sa osnovnim potrebama.

B1

Ovaj nivo omogućava polaznicima da razumeju glavne teme u razgovoru o poslu, školui razonodi, itd. Oni mogu da komuniciraju na većinu tema u situacijama koje mogu nastati tokom putovanja na području gde se govori engleski jezik. Mogu razumeti tekstove na teme koje su poznate ili su od ličnog interesa, mogu se opisati iskustva i događaji, ideje, nade i ambicije, a polaznici mogu ukratko dati razloge i objašnjenja za mišljenja i planove

B2

Na ovom nivou, polaznici razumeju glavne ideje složenog teksta kako o konkretnim, tako i o apstraktnim temama, uključujući tehničke diskusije u polju stručnosti. Oni mogu komunicirati sa određenim nivoom fluentnosti i spontanosti, što redovnu interakciju sa izvornim govornicima čini sasvim mogućom, bez poteškoća za bilo koju od strana koje učestvuju u razgovoru. Polaznici mogu da sačine jasan i detaljan tekst/mišljenje o širokom spektru predmeta i objasne stanovište o aktuelnom pitanju ističući prednosti i nedostatke različitih stvari.

C1

Sa ovim nivoom znanja, polaznici razumeju širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepoznaju implicitna značenja. Oni mogu da se izražavaju fluentno i spontano, bez mnogo traženja reči i izraza. Upotreba jezika je fleksibilna i efikasna u društvenom, akademskom i profesionalnom kontekstu. Može se izraditi jasan, dobro strukturiran, detaljan tekst o složenim temama, koji pokazuje kontrolisanu upotrebu strukturnih obrazaca, konektora i kohezivnih konstrukcija.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!